قفسه کتاب دبیر چیست

2021-06-08

چیستمنشی کتاب? Hearing the term منشی کتاب, people may be a little confused and wonder what specific uses it has. Today, the editor will come to popular science to explain what is the secretary cabinet! The منشی کتاب is actually a multi-functional office home, the style is generally more American classic. Compared with ordinary people's desks, the secretary cabinet can be moved and portable. Many منشی کتاب can not only be used as office supplies, but also can be transformed into multi-purpose storage rack cabinets for daily homes. Because of the soft and exquisite appearance of the منشی کتاب, it also serves as a makeup cabinet for many women. The کتابخانه دبیرخانهدر ابتدا برای تأمین نیازهای کاری گروه های دبیر منشور اروپا طراحی شده بود. این یک مبلمان اداری نخبه معمولی است. این در قرن هجدهم به دنیا آمد و در اواسط قرن گذشته غلبه داشت. این یک سبک منحصر به فرد از MCM (Mid Century Modern) است. مبلمان.

در همان زمان ، کابینت های دبیرخانه به دلیل فروش زیاد صادرات ، در سراسر جهان محبوب شدند.

  • QR