مزایای مبلمان جامد چوبی

2021-06-03

1. مهمترین ویژگی ازمبلمان چوبی جامد is that it is natural and environmentally friendly, mainly because it uses less glue in the processing and production process, and the مبلمان چوبی جامد uses natural wood, which has the advantages of environmental protection.

2. مبلمان چوبی جامدalso has a value-preserving function, because its wood is precious and its price has room for rising prices, so it has a value-preserving function. Moreover, the مبلمان چوبی جامد has natural texture, beautiful pattern, very good decorative effect and long service life.

3. Solid wood furniture is to use natural wood, which has a more natural appearance, is strong and durable, and is green and environmentally friendly. (Generally, مبلمان چوبی جامد with qualified production technology) does not contain artificial additives and has no hidden dangers of pollution.
4. کاستی هایمبلمان چوبی جامدنمی توان نادیده گرفت از آنجا که بافت و سختی هر تخته سنگ اره برقی متفاوت است ، هر تخته سنگ روی سطح تخته ناهموار است. حتی پس از نقاشی ، ناهمواری هر تخته سنگ آشکار است.
5. اگر قدرت افقی ازمبلمان چوبی جامدکافی نیست ، ترک خوردن آن در اتصالات چسب آسان است. بنابراین اگر از نور پشت و به صورت مایل به سطح رنگ مبلمان نگاه کنید ، می توانید ارتفاع و ارتفاع دال ها را ببینید. درزهای چسب بین دال ها تا حدودی بر روی ظاهر تأثیر می گذارد.
  • QR